Curs seleccionat

INTERCOMPRENSIÓ

INTERCOMPRENSIÓ LINGÜÍSTICA (18 h)

Dimarts i dijous 17:00 - 19:00

01/07/2021 - 29/07/2021

110,00 €

40,00 €

Introdueix les teues dades personals
   

Si has realitzat ja una prova de nivell o tens alguna acreditació fes ús dels camps d'Observacions i Documentació addicional per a facilitar-nos la informació.

Condicions de matriculació

1.- Prova de nivell. L’accés de nous alumnes a grups de nivell no principiant està condicionat a la realització d’una prova de nivell online. Segons les previsions d’ocupació dels cursos, la Direcció podrà decidir el tancament anticipat, fins i tot sense previ avís, del període de sol·licitud de proves de nivell per a algunes llengües, encara que es trobe dins del període anunciat d’inscripció. La realització de la prova de nivell no és garantia, en cap cas, de la reserva de plaça en els cursos.

2.- Drets d’inscripció. Els alumnes que es matriculen per primera vegada en un curs del Centre d’Idiomes hauran d’abonar els drets d’inscripció abans del començament del curs (40€). Els drets d’inscripció no es tornen en cas de cancel·lació o baixa del curs per part de l’alumne. Per a cursos de menys de 10 hores els drets d’inscripció no hauran de ser abonats. Recorda que el pagament corresponent al curs en el qual s'haja realitzat la preinscripció ha de realitzar-se abans de les 72 hores prèvies a l'inici de l'esmentat curs, per a poder constar així com inscrit. En cas contrari la prescripció quedarà sense efecte.

3.- Descomptes. Totes les persones beneficiàries de descomptes en els preus dels cursos (alumnes i familiars en primer grau de treballadors de la UV) trobaran reduït el preu en funció de la forma de pagament. En cas de donar-se de baixa l’alumne, una volta iniciat el curs, els descomptes deixen de tindre efectivitat i, per tant, les quantitats descomptades en la matrícula es computen com pendents d’abonament i s’inclouen en la liquidació a favor del Centre d’Idiomes. Aquesta circumstància pot arribar a tindre un càrrec negatiu al compte final. Per a cursos de menys de 10 hores no existeix opció a cap descompte.

4.- Nombre d’alumnes per grup. Els grups tenen un número màxim i mínim d’alumnes variable segons les característiques del grup. Queda a criteri de la Direcció dividir o cancel·lar els grups en funció de les necessitats del centre. Els grups que no arriben a un número mínim d’alumnes podran ser cancel·lats pel Centre d’Idiomes. Aquesta circumstància es posarà en coneixement dels alumnes afectats, que rebran informació d’altres grups disponibles o, en altre cas, es produirà la devolució total de les quantitats abonades. Una vegada un grup estiga complet amb el nombre màxim d’alumnes, no s’admetrà cap matrícula en eixe grup. Les places en els grups són limitades i la realització de la prova de nivell o rebre informació sobre la disponibilitat de places en una data determinada no suposa l’acceptació de reserva de plaça per part del Centre d’Idiomes.

5.- Canvis de nivell / horari / grup. La Direcció podrà aconsellar, i en el seu cas decidir, el canvi de nivell per aconseguir el màxim aprofitament dels cursos. Així mateix, tot alumne que desitge canviar d’hora, grup o nivell haurà de sol·licitar-ho per escrit a la Direcció. Aquests canvis dependran de la disponibilitat de places en els grups, horaris i nivells sol·licitats.

6.- Avaluació. Als cursos intensius es realitza una prova única al finalitzar el curs en què s’avaluen els coneixements escrits i orals de l’alumne, per a determinar la consecució dels objectius fixats. Aquesta prova té caràcter obligatori per a obtindre el certificat d’assistència i aprofitament.

7.- Certificats. En un període de quinze dies després de finalitzar el curs, l’alumne podrà recollir el seu certificat d’assistència o d’assistència i aprofitament.

  1. Assistència. Es fa constar el número d’hores realitzades per l’estudiant.
  2. Assistència i aprofitament. Quan finalitza el curs, en cas d’haver arribat als objectius marcats per al nivell i amb una assistència mínima del 90%, s’obté un certificat on es fa constar el nivell realitzat, la qualificació obtinguda i el nombre d’hores.
  3. El preu dels cursos inclou l’emissió d’un certificat d’assistència o d’assistència i aprofitament. L’emissió de duplicats estarà subjecta a l’abonament de la tarifa corresponent. L’enviament de certificats per correu està subjecte, així mateix, al pagament d’una tarifa.

    8.- Cancel·lació i baixes. Els alumnes inscrits en cursos intensius que sol·liciten cancel·lar la inscripció en un curs o donar-se’n de baixa hauran d’omplir la sol·licitud corresponent en la Secretaria del centre. S’acceptaran únicament sol·licituds de baixa presentades per escrit en la Secretaria del Centre d’Idiomes. Les devolucions seran variables en funció del calendari dels cursos. Una vegada començat el curs, es descomptarà un 25% als alumnes que se’n donen de baixa en la primera setmana del curs i un 50% a aquells que se’n donen de baixa en la segona setmana. En la tercera setmana es perd el dret a qualsevol tipus de devolució. Al mateix temps, els alumnes beneficiaris de descomptes perdran els seus drets, de manera que les quantitats objecte de descompte al fer la matrícula es computen com quantitats no abonades a l’hora d’establir les devolucions. Els drets d’inscripció no es tornen en cas de cancel·lació o baixa. En qualsevol cas, si la devolució comporta despeses addicionals o despeses bancàries, aniran a càrrec de l’alumne.


Política de privacitat

Responsable: Centre d’Idiomes de la UV, SL - NIF: B- 96871504
Dir. postal: C/ Serpis 25 – 46022 València Telèfon: 963067781
Correu electrònic: lopd@centreidiomes.es

Les dades personals subministrades s'incorporaran al fitxer "Gestión de alumnos", titularitat del Centre d'Idiomes de la Universitat de València, S.L., les finalitats del qual són la gestió administrativa i econòmica del centre i la prestació dels serveis docents oferits. En el cas que vosté siga beneficiari de descomptes per estar vinculat a la Universitat de València com a personal, familiar de personal o estudiant, les seues dades seran cedides a la citada universitat per a realitzar les comprovacions oportunes sobre aquesta vinculació. Així mateix, en el cas de tindre domiciliat el pagament, les seues dades seran cedides a les entitats bancàries amb les quals treballa el Centre. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, podran exercitar-los en C/ Serpis 25 - 46022 València, mitjançant sol·licitud per escrit que adjunte document identificatiu.

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la política de privacitat en la nostra pàgina web: https://www.centreidiomes.es/va/politica-de-privacitat.


Cal omplir tots els camps marcats amb (*) per a poder matricular-se.